บริการรับทำบัญชีประกอบด้วย

1. บันทึกบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน

 • บริษัทจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
 • บันทึกรายการค้าตามเอกสารและจัดทำสมุดรายวันต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทะเบียนสินทรัพย์ และแยกประเภท
 • รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามกฏหมาย

2. ยื่นแบบประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและขาย
 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของสรรพากรจากการยื่นเสียภาษีได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินที่จ่ายให้กับบริษัทเพื่อดำเนินเรื่องแทนนั้นได้มีการจ่ายเพื่อเสียภาษีจริง

3. ยื่นแบบประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) และสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่จัดทำบัญชี ค่าจัดทำบัญชี
**เริ่มต้นที่ 5,000 บาท ต่อเดือน**